RTL News 9.3.2007
Accueil
Nos Statuts
Devenir Membre
Activités AHL
Coopération ADR - AHL
Conférence de Presse
Revue de Presse
Communiqués de Presse
Affaires juridiques
Questions parlementaires
Les relations internationales de l'AHL
Documentation
Votre avis nous intéresse
Liens
Contact

 

 

 

AHL: Associatioun wëll bei Rentesplitting matschwätzen

Rentesplitting: D'Männerassociatioun AHL bedauert dass se net iwwert Pläng au courant gesat gouf a wëll weider Präzisioune vun der Regierung.

Desen Donneschdech hu bekanntlech 3 Ministeren d'Propose vum Rentesplitting gemaach, eng Diskussioun, déi wäit iwer 20 Joer al ass.

Dozou mellt sech elo d'AHL zu Wuert, d'Associatioun vun de Männer, déi mat Intressi feststellt, datt fir déi Gespréicher Fraen-Associatiounen invitéiert gi woren, awer keng Männerassociatioun.

Dobäi wieren d'Hären am meeschten vun dëser Décisioun betraff.

D'AHL erwaart sech weider Präzisiounen vun der Regierung a géing ganz gären am Dialog mat zu enger Léisong bäidroen, am Sënn vun de Rechter an den Intressi vun deenen zwee Geschlechter.


 

RTL - 17:37 09/03

 

 

 

 

 

© 2015 ahl